2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos út 33.
Tel: +36-20-213-0012
E-mail: info@fejleszto-kucko.hu

Fejlesztő Kuckó

A legtöbb szülő általában akkor találkozik a gyógypedagógiával, ha gyermeke fejlődésében jelentős eltérések mutatkoznak, vagy a gyermek képességei nem úgy és nem olyan mértékben fejlődnek, ahogy elvárható. Gyakran csak az óvodában, iskolában derül ki, hogy a gyermeknek problémája van a tanulással, beilleszkedéssel, vagy viselkedésének szervezésével. Ilyenkor a szülők többsége azonnal keresni kezdi a megoldást a gyermek problémájára, de sokszor elvesznek abban a rengeteg információban, módszerben, terápiában, amihez különböző csatornákon, fórumokon hozzájutnak, másrészről pedig belesétálhatnak abba a csapdahelyzetbe, hogy a tájékoztatás hiánya, illetve a nem megfelelő tájékoztatás miatt olyan divatos, „felkapott”módszert, terápiát, vagy éppen csodaszert választanak, amely nem feltétlenül szolgálja a gyermek fejlődését.
A Fejlesztő Kuckóban olyan gyógypedagógiához köthető szolgáltatásokat találhat a szülő, amelyek alkalmasak a prevencióra (ha a képességfejlődés normál menetű), de a képességek célzott fejlesztésére is (ha a képességek fejlődésében elakadás, zavar mutatkozik, vagy a gyermek fejlődése alapvetően, minőségileg eltér a normál fejlődésmenettől).
Fontosnak tartjuk a szülők lelki – és mentális állapotát is, ezért igény szerint segítséget nyújtunk életvezetésükhöz.
Mindehhez korrekt, szakszerű tájékoztatást, partneri együttműködést kínálunk.

 

Akiket várunk:

 • normál fejlődésű gyermekek (a mozgás, játék öröméért, ill. preventív célból)
 • gyermekeket a mozgáskoordináció és/vagy egyensúlyzavar esetén
 • megkésett mozgásfejlődésű, ill. mozgásfejlődésben elmaradt gyermekeket
 • izomtónus eloszlási zavarral (spasztikus, hypotón izomzat) küzdő gyermekeket
 • ADHD-s gyermekeket
 • oxigénhiánnyal, agyvérzéssel született gyermekeket
 • figyelem és/vagy viselkedészavarral küzdő gyermekeket
 • tanulási problémákkal, részképességzavarokkal küzdő gyermekeket
 • beszédproblémás gyermekeket (megkésett beszédfejlődés, beszédfogyatékosság)
 • eltérő fejlődésmenetű gyermekeket 
 • a szülőket

LOGOPÉDIAI FOGLALKOZÁSOK

Pöszeség terápia/artikuláció javítás
Amennyiben gyermeked kiejtése (a hangok megformálása, képzése) jelentősen eltér a nyelvi közeg aktuális artikulációs normájától, felmerülhet a pöszeség terápia szükségessége. A hangzók torzított, vagy egymással helyettesítő képzése összefoglaló néven a pöszeség. Az összefüggő beszéd kialakulása és rutinos használata időszakának első éveiben (3-5 év) a jelenséget élettaninak tekinthetjük (élettani pöszeség). A beszédhibák logopédiai terápiával kísért javításának szükségessége akkor merül fel, ha 5 éves korban a tévesztett, hibásan képzett hangok száma még meghaladja a 10-et. A hazai logopédiai gyakorlatban –rendelet által meghatározott formában- a pedagógiai szakszolgálatok logopédusai elvégzik az 5. életévüket betöltött gyermekek artikulációs-, valamint iskolakészültségi szűrését és indokolt esetben további vizsgálatát is. A környező világ alakulása, a modernizáció számos változást eredményezett a nyelvelsajátítás, nyelvhasználat vonatkozásában is. A vizuális kultúra kibontakozása, az info-kommunikációs eszközök használatának térnyerése bizonyíthatóan együtt jár a nyelvi fejlődés késésével és ezáltal az élettani pöszeség életkori határának kitolódásával is. Az ötéves korban tapasztalt beszédhibák önmagukban nem feltétlenül vezetnek tanulási nehézség kialakulásához, ám a probléma hátterének tisztázásához, illetve a terápia szükségességének/a megfelelő ellátási forma megállapításához mindenképpen érdemes szakember segítségét igénybe venni. A terápia legfőbb bázisa a hangfejlesztés, amely történhet hangutánzással vagy a helyes képzési mód direkt beállításával. Amikor már biztonsággal megvan a kívánt hang a gyermeknél, megkezdődik az alapos, aprólékos rögzítés és beszédbe építés. Egy-egy órán egy apró, de valójában jelentős lépéssel jut előbbre a gyermek, elhagyva a tükör adta segítséget is. A terápiát mindvégig áthatja a változatosság, a játékosság, a gyermekközeliség, a képi alátámasztás és az egyéniesítés elve.

Nyelvlökéses nyelés
A nyelvlökéses nyelést a csecsemő- és kisgyermekkorban élettani sajátosságnak tekintjük, hiszen az anyamellről való táplálás másképp nem lehetséges. Előfordulása azonban az életkor előrehaladtával csökken, és kb. 5 éves korra fokozatosan megszűnik. Ha azonban a nyelvlökéses nyelés a vegyes fogazat kialakulása után is fennáll, már kórosnak tekinthető.
A helyes nyelés folyamán az arc, ajak, nyak és nyelv izmai egyensúlyban működnek, harmonikus arcfejlődést és szabályos fogazat kialakulását eredményezik. Nyelvlökéses nyelés és egyéb szájtéri rossz szokások (pl. szájlégzés, ujjszopás, cumizás, ajakszopás, fogcsikorgatás, fogszorítás, rongyi-, köröm- és ceruzarágás stb.) esetében ez az izomegyensúly felborul, melynek hatására
az arc és a fogívek fejlődése eltér a szabályostól;
harapási rendellenességek (nyitott harapás, túl-, kereszt-, bulldog-, élharapás);
fogazati eltérések (kifelé dől, befelé dől, elfordul);
beszédhibák (pöszeség: interdentális – a nyelv a két fogsor között, addentális – a nyelv a foggal érintkezik, laterális – a nyelv oldal irányba mozdul, valamint orrhangzós beszéd) alakulhatnak ki.
A terápia során a beszédmozgások kivitelezésében szerepet játszó izmok erősítése által a kívánt funkció rekonstruálására törekszünk. Fontos a rendszeresség, ezért ennél a terápiánál az előírt gyakorlatok napirendbe iktatása kiemelt jelentőséggel bír.

Diszlexia (diszgráfia-diszortográfia) kezelése, diszlexia-prevenció
A diszlexia olyan tanulási zavar/probléma, melynek során a betűk olvasása, leírása, felismerése, illetve a szavak helyesírása problémát okozhat. A diszlexiás egyén súlyos tünetekkel küzdhet az egyik nyelven, míg egy másik nyelven akár tünetmentes is lehet. A diszlexia egyre több gyereket érint Magyarországon is. A diszlexiás gyerekek a többieknél sokkal nehezebben tanulnak meg olvasni, emiatt osztálytársaik gyakran kinevetik, kigúnyolják őket. Az olvasási problémákkal küzdő gyerekek legnagyobb problémája nem az, hogy rossz eredményt érnek el olvasásból és magyar nyelvből; sokkal rosszabb, hogy az olvasási zavarok miatt más tárgyakból is gyengén fognak teljesíteni (olyan tantárgyakból, amikben egyébként jók vagy akár kifejezetten tehetségesek lennének) - éppen ezért annyira fontos az olvasási képesség fejlesztése!
Egyénileg kialakított módszerekkel, gyakorlással és türelemmel mindenki megtanítható jól olvasni. De minél előbb felfedezik a problémát, annál könnyebb segíteni.
Van néhány olyan jel, amire szülőként érdemes odafigyelned!
Erre figyelj, ha gyermeked még óvodás és jövőre megy majd iskolába:
- ha gyermeked ügyetlenebb, mint a kortársai, sokat csetlik, botlik,
- ha hibásan beszél, selypít, vagy nem tiszta az artikulációja,
- ha gyakran nem a nyelvtani szabályoknak megfelelően rakja össze a mondatokat,
- ha összekeveri az irányokat (elsősorban nem a bal-jobb, hanem a többi irány: alatt, fölött, előtt, mögött, oldalra),
- ha sokszor előfordul, hogy szavakon gondolkodik, nem jut eszébe a tárgyak neve, nehezen jegyzi meg a színeket, gyakran használja az ‘izé’, ‘valami’ vagy ‘bigyó’ szavakat, vagy gyakran összekeveri az egyes tárgyak nevét (pl. asztalt mond szék helyett),
- ha kiskorában nagyon hamar felállt, és nem mászott négykézláb.
Ha ezek közül többet is tapasztalsz gyermekednél, akkor előfordulhat, hogy gyermekednek az iskolában gondjai lesznek az olvasással, azaz diszlexia-veszélyeztetett – ilyen esetekben diszlexia-prevenciós foglalkozásokon való részvétel javasolt.
Iskolásként erre figyelj:
- ha gyermeked olvasásban vagy írásban összetéveszti egymással a betűket,
- ha sok hibával, lassan olvas, és a leírt szöveg tartalmát nem érti meg,
- ha felcseréli a betűk, esetleg a szótagok sorrendjét,
- ha kihagy betűket, vagy ha felesleges betűket szúr be,
- ha nehezen jegyzi meg új dolgok nevét,
- ha nehézséget okoz számára a nyelvtanulás,
- ha hamar elfárad tanulás közben,
- ha panaszkodik, hogy nem látja jól a szöveget, vagy olvasás közben a szemét dörzsöli,
- ha az iskolai eredményei nem érik el azt a szintet, amire az esze alapján képes lenne.
Ha a fentiek közül több jelet is észreveszel gyermekeden, akkor elképzelhető, hogy gyermeked diszlexiás. Minél előbb felfedezik a problémát, annál könnyebb segíteni - logopédus szakember, illetve a területileg illetékes szakértői bizottság vizsgálata alapján a gyermeknek célzott fejlesztő foglalkozásokon való részvételre lehet szüksége, ahol egyénileg kialakított módszerekkel, gyakorlással és türelemmel segítjük az olvasási-helyesírási készségek fejlődését, illetve törekszünk az olvasási kedv fenntartására, felkeltésére.

Beszédészlelés, beszédértés fejlesztése
A nyelvelsajátítás egyik legfontosabb építőköve a beszéd észlelése.
A beszédészlelés zavara hatással van:
- az artikulációra,
- a szókincs alakulására,
- a nyelvtani szabályszerűségek felismerésére.
Mindezek miatt az alábbi következményekkel jár:
- szegényes szókincs,
- az írott nyelv elsajátításának nehézsége (olvasás- és írászavar),
- helyesírási nehézségek,
- idegennyelv-tanulási problémák,
- memoriter („kívülről”) tanulás nehézsége.
Mivel a gyermekek gyakorlatilag soha nem fogják azt mondani, hogy "Nem értem", még kevésbé: "Nem tudtam felismerni" - a beszédészlelési probléma sok esetben rejtve marad. Felnőttként azonban nemegyszer felfigyelhetünk a gyermekek olyan reakcióira, amelyek a beszéd észlelésének nehézségéről árulkodnak: nem adekvát válaszok, hibás feladatmegoldás vagy teljesítési bizonytalanság.
Néhány árulkodó tünet/jel, mely alapján a beszédészlelés érintettségére gondolhatunk:
-ép hallás mellett gyakori visszakérdezés - „...nem hallottam...”, „...mit mondtál?...”;
-életkorához képest túl játékosnak tűnik a gyermek;
-”nem figyel”, a feladatokat hibásan oldja meg;
-feltűnően visszahúzódó vagy éppen rosszalkodó a gyermek;
-kevésbé feltűnő, de a gyermeknek szegényesebb a szókincse, nehezebben sajátít el/tanul új szavakat;
-az iskoláskori olvasásprobléma is jelzés értékű lehet (az olvasás elsajátítását befolyásoló problémák több, mint 70%-a a beszédfeldolgozó rendszer különféle mértékű zavarára vezethető vissza).
Ha bizonytalanok vagyunk, érdemes szakember segítségét kérnünk, aki a meglévő tünetek és a vizsgálat alapján -a további problémák kialakulásának megelőzése érdekében- terápiában vagy tanácsadásban részesíthet bennünket.

Források:
http://demoszthenesz.hu
https://www.nyelvlokeses-nyeles.hu
http://fogszabalyzas.hu
http://www.koloknet.hu
http://varazsbetu.hu